แผนการดำเนินงาน

 แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา และ ผู้สนับสนุนการจัดงาน 
    เพื่อกำหนดวัน เวลา และสถานที่การจัดงาน

22 ก.ค.61


 จัดทำรายละเอียดโครงการ พร้อม แพ็กเกจผู้สนับสนุนการจัดงาน

15 ส.ค.61


ประสานเรื่องสถานที่การจัดงาน

17 ส.ค.61


จัดทำสื่อโปสเตอร์ สื่อโฆษณา และ ประชาสัมพันธ์

30 ส.ค.61


เปิดรับสมัครผู้เข้าประกวด

1  - 30 ก.ย.61


งานแถลงข่าวการจัดงาน

9 ก.ย.61

Vipawadee Room, 19 Floor, The Bazaar Hote, Suanlum Night Bazar, Ratchadapisek


วันสัมภาษณ์และคัดเลือกผู้เข้าประกวด รอบคัดเลือก 20 คน

25 ต.ค.61

 


เปิดโหวตผู้เข้าประกวดผ่านเว็บไซต์ 

5 พ.ย.61


Work Shop การอบรมให้ความรู่เรื่อง LGBTI

20 -21 ต.ค.61

รอบการนำเสนอ Social Campaign

3 พ.ย.61 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา  วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพมหานคร เพลินจิต

 


ประกวดรอบตัดสิน Mr. Gay World Thailand

25 พ.ย.61